SỬA LỖI USB IS NOT ACCESSIBLE

Tối gồm nghịch linh tinh chấm dứt vào ổ D thì lỗi disk not accessible access deniedMình có tuân theo hướng dẫn trên mạng tuy vậy không được